BERBAGI
Prasasti Wurandungan diduga berasal dari Desa Kelandungan (Landungsari), Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (C) INTISARI
Prasasti Wurandungan diduga berasal dari Desa Kelandungan (Landungsari), Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (C) INTISARI
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Wilayah Malang ternyata memiliki gugusan kahyangan pada masa lampau. Hal itu diketahui seperti yang dikisahkan dalam Prasasti Wurandungan yang konon ditemukan di Dusun Kelandungan, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Meski konon ditemukan di Malang, lokasi penemuan prasasti ini belum diketahui hingga kini. Cohen Stuart menyebut prasasti ini dengan nama Prasasti Kawi XXX. Prasasti ini diterbitkan dalam OJO L: 105-8 dan juga dalam K.O. Dalam OJO L (B) disebutkan angka tahunnya adalah 865 Saka (943 M). Sementara itu, menurut pembacaan L.G. Damais dalam EEI IV halaman 170-172 berangka tahun 870 Saka (22 Februari 948 M). Perbedaan pembacaan ini tak menherankan, lantaran prasasti tersebut tergolong prasasti tinulad, yang umumnya banyak terdapat kesalahan dalam menyalin prasasti aslinya. Misalnya, penulisan gelar Sindok yang seharusnya Sri Isanawikrama Dharmottungadewa disalin i Sira Isanawikramadharmatsaha.

Prasasti Wurandungan dipahatkan pada tujuh buah lempeng tembaga. Prasasti ini dikeluarkan pada hari Rabu Wage, tanggal 10 Suklapakşa, bulan Phalguna, tahun 865 Saka atau tanggal 7 November 944 M.

Isi prasasti ini mengisahkan Sri Maharaja Rake Halu Pu Sindok Sri Isanawikrama Dharmottungadewa memberi anugerah kepada Dang Puryyat berupa tanah yang meliputi seluruh wilayah Kanuruhan. Seluruh tanah itu dijadikan sima (daerah bebas pajak), terutama tempat bangunan suci Sang Hyang Dharma Kahyangan i Wurandungan berada. Selain itu, semua penduduk yang setiap hari kerjanya memelihara bangunan-bangunan suci itu pun dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada raja.

Bangunan-bangunan suci yang dimaksud dalam Prasasti Wurandungan disebut “Gugusan Kahyangan” yang terletak di wilayah Kanuruhan. Yang pertama dan utama dari total lima bangunan suci tersebut adalah Sang Hyang Wurandungan, lalu berikutnya adalah Sang Hyang Mahulun, Sang Hyang Panghawan, Sang Hyang Kaswaban (dalam prasasti lain disebut Kaswangga), dan Sang Hyang Kagotran.

Wurandungan diidentifikasi sebagai Pelandungan (atau disebut juga Kelandungan), yakni sebuah dusun di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bukti kuatnya, hingga kini di tempat tersebut masih dapat ditemui situs bekas bangunan candi, tepatnya di seberang barat Sungai Metro. Sementara itu, Mahulun diartikan sebagai “Yang mempunyai hamba” yaitu Raja, sedangkan Kagotran (yang berasal dari kata gotra) berarti “Wangsa, keluarga”. Namun, khusus untuk Kaswaban kurang jelas apa maknanya, meski diketahui berasal dari kata Swab yang berarti “memiliki (?)”. Kemudian, untuk nama Panghawan sering disebut dalam beberapa prasasti zaman Pu Sindok sebagai Pangawan, yakni dalam Prasasti Linggasutan dan Gulung-gulung. Menurut arkeolog bernama Suwardono, nama Panghawan identik dengan Mangliawan, sebuah desa di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sedangkan nama Kagotran dapat dijumpai dalam Prasasti Piling-piling yang ditemukan di daerah Dinoyo sebagai pejabat penerima hadiah, yaitu Rakryan Gotra. Sayang, untuk ketiga tempat suci, yaitu Mahulun, Kaswaban (Kaswangga), dan Kagotran belum dapat diidentifikasi secara jelas di manakah letaknya kini letak bangunan suci yang dimaksud.

Dalam Prasasti Wurandungan B dikisahkan bahwa Rakryan Kanuruhan memberikan beberapa bidang tanah di Panawijen untuk kepentingan bangunan suci bagi pemujaan kepada Sang Hyang Rahyangta atas perintah Raja Sindok. Seperti disebutkan dalam beberapa prasasti, daerah Panawijen diidentifikasi saat ini merupakan Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Disebutkan pula dalam prasasti tersebut bahwa kondisi Panawijen merupakan daerah tanah kering, sehingga tanaman padinya pun berupa padi gogo atau sawah tadah hujan. Terdapat pula kata Suwakan, yakni lahan yang pengairannya berasal dari sungai yang disobek. Suwardono menduga sungai tersebut adalah Kali Mewek yang tak jauh dari wilayah Polowijen.

Transkripsi Prasasti Wurandungan A:
2a. kahyangan i kanuruhan kabeḥ makādi sang hyang wuraṇḍungan i sang hyang mahulun i sang hyang pangawan i sang hyang kaswaban i sang hyang kagotran mwang ikang manigěr manghanakěn wala pupuk wangi i sawka rahyangta kanuruhan mering manambahi pāduka śrī mahārāja umajarakěn sapūrwwasthitinya ring lagi an tamolah umulahakěn kapūjān bhaṭāra pratidina ri kaswatantranira mwang ikang manigěr ring anādikāla tan kataman deni saprakāra ning mangilala drabyahaji ring dangū

b. nguniweh pinghe wahuta anak wanua nāyakapratyaya an kewala bhatārātaḥ pramāne sadŗwyahajinya mwang sukhaduḥkhanya kabeḥ kapanggḥi ring atītaprabhu mangkana rasa ning sinambahakěn ika sang marhyang mwang sang karmmanya i sang hyang kahyangan kanuruhan kabeḥ mwang ikang manigěr i śrī mahārāja kuněng pingsornyanugraha śrī mahārāja kinon ika sang marhyang mwang sang karmmanya i hyang i kanuruhan kabeḥ kumatguhakna sapūrwwasthitinya ing malama tan kawnanga pina bha ra

3a. ya kapuriḥ mwang tan katamana deni winawa sang mānak katriṇi, pangkur, panlung blaḥ, tawan tirip mwang pinghe wahuta anak wanua, nayaka pratyaya, ngūniweh sang mangilala dŗwya haji, miśra wuluwulu saprākara ityewamādi tingkaḥnya pangurang, kring, paḍěm, manimpiki, paranakan, limus galuḥ, mangriñci, manghuri, parang, sungka, dhūra, pangaruhan taji, watu tajěm, sukun, halu warak, rakadut, mani, pinilay, katanggaran, tapa haji, airliaji, malandang, lěca, lěbělěb

b. pakalangkang, kutak, tangkil, salwit, watu walang, pamaṇikan, maniga, sikpan, mangrumbe, mangguñje, tuhanambi, tuhan uñjěman, tuhañjuḍi, juru jalir, paběsar, pagulung, pawungkunung, pulung paḍi miśra hino, wěli hapū, wli wadung, wli tambang, wli pañjut, wli harěng, palamak, pakalungkung, urutan, ḍampulan, tpung kawung, sungsung pangurang, pasuk alas, payungan, sipat wilut, tuha labuhan panginangin, pamawasya, hopan

4a. panrangan, skar tahun, panusuḥ pahaliman kḍi walyan widumangidung sambal sumbul hulun haji singkaḥ pamŗsi watěk i jro ityewamadi yati ka tan tama i sang hyang dharmma kahyangan i wuraṇḍungan i sang hyang mahulun i sang hyang pangawan i sang hyang kaswaban i sang hyang kagotran ikanang manigěr an kewala bhaṭārātaḥ pramāṇa sadŗwya hajinika kabeḥ, mangkana ikang sukhaduḥkha magěng aḍmit kadyangga ning mayang tanpa wwaḥ walū rumambat ing natar wipati wangke kabunan rāḥ kasa

b. mburat ing hawan wakcapala duhilatěn ami(ji)lakěn wuryyani(ng) kikir amuk amungpang ludan tutan angśa pratyangśa ḍaṇḍakuḍaṇḍa maṇḍihaladi bhaṭaraḥ pramaṇe dŗwya hajinika kabeḥ samangkana ika masambiwahara ri sthana bhatara parakahyangan kabeh tapwa ya hiningan kramanya tlung tuhan yan pangulang kěbo prāṇa 20 i satuhan sapi pāṇna 40 wḍus prāṇa 80 andah sawantayan agulungan tlung pasang angarah tlung lumpang acadar patang pacadaran

7a. nparěbutapatu tampamahanga tampatukar tukara kewala supratipattyata sira humerakna sapatuduh sang mabyapan tan umilwa umapūra kapūjān bhaṭāra makaphala tan kahala karuhun tan kawantěnanikāryyanira samangkana deyanyu pinghe wahutānak wanua nāyakapratyaya mwang sang winkas de rake kanuruhan i wanua i kanuruhan yan hana sukhaduhkha nika sang marhyang mwang sang karmmanya makabehan mwang ikang manigěr kawnangataya tkutkun rikawatanira haywa ta kamung swikara tanpananggaha ta kamu mamungkuri sira tan tibananyu sira ḍaṇḍa těkwananyu mahaya

b. sang hyang kahyangan atika an wnanga sira miwě sukhanira kunang yan paḍa sadŗśa ikanang wiweka meringataya umara i kamu irikatayan ingětingětan yathayuktinya denya yathānya tanpataya ikang gati mangkana rasa ni pingsornyanugraha śrī mahārāja yatika kinonakěn kayatnakna kapagěhakna de sang marhyang mwang sang kagotran mwang ikang manigěr sakweḥ sang karmmanya i sang hyang kahyangan i kanuruhan kabeḥ kunang deyanyu kamung pinghe wahutānakwanua nāyaka pratyaya i sapinasuknikeng watěk kanuruhan hu(jung).

Beberapa terjemahannya yaitu:
3a. ya kapurih dan tidak boleh dimasuki oleh sang mānak katriṇi pangkur panlung bla blaḥ, tawan tirip dan pinghe wahuta penduduk desa, nayaka, pratyaya, lebih-lebih sang mangilala dŗwya haji, miśra wuluwulu semuanya ityewamādi tingkaḥnya pangurang, kring, paḍěm, manimpiki, paranakan, pengrajin emas, mangriñci, manghuri, parang, sungka, dhūra, ptukang emas, watu tajěm, sukun, penabuh gamelan, penyair istana, mani, pemusik istana, juru masak istana, pengurus pertapaan (milik) raja, pengurus petirtaan milik raja, malandang, lěca, petugas pengairan

4a. pakalangkang, kutak, tangkil, salwit, watu walang, pamaṇikan, maniga, sikpan, mangrumbe, mangguñje, peramu obat-obatan, tuhan uñjěman, petugas pengawas tempat perjudian, pengawas tempat pelacuran, paběsar, pagulung, pawungkunung, pengumpul padi miśra hino, penjual kapur (sirih), penjual beliung (semacam kapak), penjual tali/tambang, penjual obor/pelita, penjual arang, palamak, pakalungkung, tukang pijat, ḍampulan, tpung kawung, sungsung pangurang, pengawas hutan, pembawa payung, sipat wilut, tuha labuhan panginangin, pamawasya, hopan

b. mburat ing hawan, mencaci maki, menuduh, mengeluarkan senjata tajam, mengamuk,ludan tutan angśa pratyangśa pukul memukul, maṇḍihaladi bhaṭaraḥ pramaṇe dŗwya hajinika kabeḥ samangkana ika masambiwahara ri sthana bhatara jumlah dari pajaknyasemua tapwa ya hiningan kramanya tlung tuhan, jika (ternak) kerbau jumlahnya 20 ekor tiap orang (pedagang), sapi jumlahnya 40 ekor, kambing jumlahnya 80 ekor, itik jumlahnya sawantayan, barang-barang yang dibawa dengan kereta/gerobak (batasnya) 3 pasang, barang-barang yang diikat/dibungkus (batasnya) 3 lumpang, pembuat kain cadar (batasnya) 4 pacadaran.

Transkripsi Prasasti Wurandungan B:
1b. || oṃkārāya nainaśśiwāya || swasti śakawarṣātïta i śaka 865 phalguṇamāsa tithi daśamī śuklapakṣa tung wa bu. wāra kulawu swatidewatā kuweramaṇḍala wawakaraṇa indraparwweśa bharaṇīnakṣatra samangkana ng kāla tumurun kŗtawara anugraha pāduka śrī mahārāja mpu seṇḍok i sira iśānawikramadharmmotsāha mwang i sira ḍapuryyat sakinasut dening watěk kanuruhan catursāmānya kabeḥ mwang sang karmmanya i sang hyang kahyangan i ka

2a. nuruhan kabeḥ makādi sang hyang wuraṇḍungan i sama manghyang samahulunnira bhaṭāra hyang pangawan mwang sang hyang kaswangga dewa kapūjā i sang hyang ikang tinaḍaḥ rakryan apinghai rakryan halu rakryan sirikan mwang maḍanḍer makādi rakryan kanuruhan kŗta abwah ning līlā amūja majari sowara irikang apinghai wahuta anak sanak nāyakapratyaya i sapinitohaḥ utniwe kapūjan pratidina i kaswasthaning rāt mwang kaprabhuswahantānira ikang sakinasut dening watěk kanuruhan

2b. catur sāmānya kabeḥ mwang ikang kawaligěran tan kataman parabyāpāra saprakāra mwang dŗwyahaji ring anantakāla ngūni ring dangū ngūniweḥ pinghai gawan i sang kagotran mwang pupuk wangi i sawka sakinasut watěk kanuruhan samering maněmbahi sira pāduka śrī mahārāja umajarakěn salwirning pūrwwasthitinya ring lāgi mwang sang karmmanya sakinasut dening watěk kanuruhan kabeḥ umingsor pwa ng anugraha śrī mahārāja tinon panghyang watěk kanuruhan pinghai kagotran kaswaban kawaligěran anpaśaiwa amū.

3a. jā i bhaṭāra kapratyakṣa pramāṇa i sadŗwyaliajinya mwang sasukhaduḥkha kabeḥ kapanggiḥ ringatītaprabhu mangkana sarasa ni siněmbahakěn pinghai wahuta nāyakapratyaya nguuiweḥ sakweḥ ning mangilala dŗwyabaji miśra wuluwulu parawulu ityewamādi tingkaḥnya pangurang kring paḍěm manimpiki heraji salwirning wyāpāra tkeng paranakan limus kahyangan kanuruhan kumatguhakěn sapūrwwasthitinya ring puhunmalama tan kawuanga purihěn dening winawa demāna katrīṇi tan katkana arik purik luda

3b. n tutan wawarmmalakulaku rāḥ kasawur ing natar wangke kābunan wākcapala hastacapala mwang mayang tan pawwaḥ walū rumambat ing lmaḥ wipati salananing sukha duḥkha magěng aḍmit tan tumama hyang mahulun i hyang wuraṇḍungan i rahyangta i sang hyang pangawan I sang hyang kaswaban anmuwaḥ bhaṭārātaḥ pramāṇa irikang masambewabarasthāna i bhaṭāra kahyanganira kabeḥ phala mamūja i kagotran pinghai kaswaban waligěran kapwa ya hininganan kramanya tlung tuhan yan pangulang kbo prāṇa 20 i satuhan

4a. sapi prāṇa 40 wḍus prāṇa 80 aṇḍaḥ limang gagalaḥ samangkana kweḥnya tan kaknan drawyahaji de sang mangilala saparanana sowara ājñā haji i sang hyang kaswaban i sang kagotran mwang pinghai kawaligěran samangkana deyanyu i sapinasuk ning watěk kanuruhan hujung waharu sadŗwyahajinya kabeḥ mangkana rasa sang hyang ājñahaji pamūjā ikang masambewahāra tan kawardhakana umilwa apuṣpapūrwwaka ni kāryya bhaṭāra praṇatapraṇamya kadharmman sang bhujangga mangarcchanāpuspa paḍa manūja maniwabhakti sakweḥnira aniwaśika ri kāla ni kapū

4b. jāning kanuruhan irīka ta ng kawaligěran makāryya ri kāla ni kapūjan i sang hyang rahyangta mwang i sang hyang kaswaban ya ta matangnyan wineḥ tumuta sakapagěḥ sakawnang ning watěk kanuruhan atěhěr dinūman sīmā lmaḥ umaḥ gaga sīmā sawaḥ ri tahun kaliḥ jěng kapramāṇan sangkeng kanuruhan simā sawaḥ ring panawijyan 13 jöng kingkaboringaranya sawaḥ kawaligěran kapramāṇa sangkeng kanuruhan suwakansajöng gaga rwang jöng kulwaning parhyangan gaga kulwaning gurubhakti kawaligěran kapramāṇa sīmā mangkana yan pamūjā i sang hyang rahyangta saji ning ma

5a. ngantukakěn kbo buñcang pirak ku 2 pakrimaḥ ngaranya kalasa wahu pakuṇḍan hayā(m) satali sukat sa 1 sang hyang kagotran saji ku 1 hayā(m) satali kalasa mwang sawaḥ tan kawādhakana pratyaya dlāha pratyakṣa pingsor ning rasānugraha śrī mahārāja yatika kinona kěn prayatnakna pagěhakna de sang manghyang watěk kanuruhan tan tibāna wādhaka yatanyantan pangawanawuna tan kaknana pramādāgěng yathānyantuwahu pakuṇḍan wahu sukat sa 1 sajining makāryya hajangan dyus susuci ngaranya tan karuwa ta tapwa sakatama tinmu ring gu

5b. runadi ring pūrwwasthiti kaparipūjā ri paripūrṇnāning rāt mwang wka ni wka dlāha ning dlāha matangyan kadharmma utsāhani ranpaweḥ sīmā tumut salakunyu sapolaḥnyu i sapinasuk ning watěk kanuruhan ikang sakawnangnyu anganggwa sarwwawali yan pacuringa apajěnga majnwa apasiliḥ galuḥ askarwathino aringringabanantěn anusuna salu apalangka binubut añjamaḥ rare inakwakěn yadyan mangiwě rare aguntinganindita awarangwaranga babañu saprakāra ni kāryyanya salwirning mandihala ya rājyamanglya tan wadhakaněn dening watěk kanuru

6a. han pinghai kabeḥ aweci patayet ḍaṇḍaḥ sahasra wadkakěng (lo)ke mangkana rasa kŗtawarānugraha ājñāhaji kmitanikang waligěran inuweḥ i sang hyang mahulun i sang hyang pangawan i sang hyang kaswaban i sang hyang kagotran caturḍaṇḍayet mangkana parananyu pinghe wahuta anakwanua tkaring putu buyut goleng anggas sakulagotra wargga mwang santānanyu yan langghana ring sang hyang ājñāhaji tan kna ng sama sadlāhaningdlāha yan bwat karmma knanyu jaḥ tasmat karmma kadi pāpa ning tan bhakti maguru mangkana panggilěnya ika

6b. ngababak abubik anungkal amakilmukil anāhas anglěbur anyāya ikang warānugraha śrī mahārāja mpu seṇḍok tan katkana phalaning dadi janma wuḍuga tan wka salwining swastha panggihěnya yan para ring tgal samběrěn dening glap tanpa hudan yan para ring alas sahutěn dening sarppa biṣa yanpareng lwah agöng sahutěn dening ta … irau yan pareng bangawan alapěn denira bhatāri dŗmel sahutěn dening wuhaya amanekmaneka tibangaṇḍěmanawa … nya yan pamet priḥ tan paněmwa angalorangidula a

7a. ngetanangulwana kapanggiha ta ng sarwwakleśa anaṇḍungakna ruyung awak ikang anyāyāngruddhāmadakani ikang kŗtawarānugraha rasa sang hyang ājñāhaji sang hyang panarapan sang hyang rājapraśāsti kaprayatnakna haywa cawuḥ haywa ilrūn śrī śrī śrī ||0||

Sumber:
Oud Javaansche Oorkonden – Brandes
Perdagangan pada Masa Pu Sindok Berdasarkan Data Prasasti
Candi dan Lingkungannya

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.